fbpx


תיקון ל- Sentencing Act 2002 של ניו זילנד שנכנס לתוקף בסוף שנת 2014, מחייב את בתי המשפט להורות על עיכוב הליכים בתיקים פליליים מסוימים כדי להפנות את הצדדים להליכים חלופיים של צדק מאחה (בשים לב לרצונו של הקורבן), הכוללים מפגש פנים אל פנים של התוקף עם הקורבן, בפיקוח הרשויות.

כתוצאה מתיקון החוק הוכפל בשנה האחרונה מספר ההפניות להליכים חלופיים. הצדדים שהשתתפו הביעו שביעות רצון רבה מההליך המאפשר לקורבן לקבל מענה או לפחות להציף בפני התוקף שאלות קשות כדוגמת: מדוע פגעת בי? למה זה קרה לי? ומאפשר לו לבטא את הסבל והכאב שהסבה לו הפגיעה, בעוד בבית המשפט קולו של הקורבן מושתק ונשמע לעיתים נדירות וגם זאת בצורה נוקשה ומבוקרת.

הליך הצדק המאחה מסייע גם לתוקף, בכך שמכיר באנושיותו, ומאפשר לו לקחת אחריות ולנסות לכפר על הפגיעה שגרם.

בישראל אין עדיין חקיקה המחייבת בתי משפט להפנות תיקים פליליים להליכים חלופיים בטרם הדיון בהם. המקרים היחידים בהם מוטלת חובה על הרשויות להפנות להליך מעין מאחה הינם במקרים של נוער המעורב בפלילים, ובענייני משפחה. עניינים אלה חשובים מאין כמותם, אך אין בכך די.

הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד ממדינות אחרות בעולם, ותגלה את הפוטנציאל העצום הטמון בהליכי צדק מאחה.

Number of restorative justice cases doubles – Northern Advocate – Northern Advocate News

Northland crime victims are increasingly sitting down face-to-face with offenders – with cases of restorative justice doubling since a law change last year. – Northern Advocate


לקריאת הפוסט המלא

נגישות