fbpx

תוכנית "בצדק"

תוכנית "בצדק" הוקמה בראשית שנת 2011.

היוזמה להקמת התכנית באה מהמפגש עם הנפגעות
אשר לא מצאו את המענים לצרכיהן במערכות הקיימות.

התוכנית שמה לה מטרה לפתח את מודל התכנית ולהיות הגוף המקצועי המוביל בישראל בנושא צדק מאחה בפגיעות מיניות.

תכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות מבוססת על מודלים של תכניות צדק מאחה בעולם. היא ייחודית וחדשנית בשל התאמתה למורכבות הייחודית המאפיינת פגיעות המיניות.

תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות
ייחודה של תוכנית בצדק

ייחודה של תוכנית "בצדק"

  • התאמת תפיסת הצדק המאחה לתחום הפגיעות המיניות.
  • יכולת להשתלב בהליכים משפטיים, להשלים אותם או לשמש להם חלופה.
  • התמקדות בנפגע/ת, בפגיעה ובמתן מענה לצרכים שהפגיעה יצרה.
  • התמקדות בחוויית הפגיעה ולא בעובדות המעשה.
  • מתן מענה לקהל נפגעות ונפגעים רחב.
  • מתן הזדמנות לפוגע לקחת אחריות, להביע חרטה, לפעול לתיקון הפגיעה ולהתקבל בחזרה ע"י קהילת ההשתייכות.
  • מימד הזמן לא מהווה חסם.
  • חופש פעולה – התאמת התהליך למאפיינים הייחודיים של הצדדים, לצרכים הייחודיים, למשתתפים וללוחות הזמנים.
  • גמישות ביישום המודל: סוגי המקרים, הגדרת הקהילה,  הרחבת תפיסת האיחוי.
נגישות