fbpx

כיצד פונים

פניה לתכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות מתחילה ברצון של הנפגע להיפגש עם האדם שפגע בו בכדי שיכיר בפגיעה שגרם ובהשלכותיה על חייו, שייקח אחריות על מעשיו על ידי פעולות שיתנו מענה לצרכיו, ושלא יחזור על התנהגותו הפוגעת בעתיד.
התכנית יכולה להשתלב בתהליכים משפטיים או להתקיים בנפרד מהם.
נפגעים שאינם פונים לערכאות משפטיות- אם מתוך בחירה, אם בשל התיישנות שחלה על העבירה, ואם במקרים שאינם מוגדרים כפליליים על פי חוק – יוכלו גם הם לבחור בתהליך של צדק מאחה.
פוגעים יוכלו לבחור בתכנית ללא תלות בהליך המשפטי, או תוך כדי ההליך המשפטי בשלבים שונים: לפני הגשת כתב אישום, לפני גזר דין, תוך כדי מאסר, לקראת שחרור, לאחר ריצוי מאסר/עונש.
ניתן לפנות ישירות לתכנית דרך הכתובת: [email protected] או באמצעות: מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית, אנשי טיפול (פסיכולוגיה, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים), מרכזי טיפול ושיקום, עורכי דין, פרקליטויות, סנגוריה ציבורית, שירות בתי הסוהר, הרשות לשיקום האסיר.
כל המשתתפים בתהליך צדק מאחה חותמים על הסכם סודיות בו הם מתחייבים שלא לשתף איש בתהליך ובפרטים העולים בו מחוץ למעגל המשתתפים עצמו.
התהליך כרוך בתשלום.
נגישות