fbpx

הטרדות מיניות במקום העבודה

צדק מאחה הוא תהליך שנועד לאפשר לנפגעות ונפגעי פגיעה והטרדה מינית לקבל הכרה בפגיעה שנגרמה להם, ומענה לצרכים שיצרה אצלם. התהליך מאפשר להם לבטא את הצרכים הללו ולקבל מענה רלוונטי, כאשר הפוגע לוקח אחריות על הפגיעה שגרם. מתוך הכרה והסכמה הוא פועל לתיקון הנזקים שנגרמו בהתאם לצרכים שביטא/ה הנפגע/ת.
תהליך צדק מאחה בפגיעות מיניות מתאים במיוחד למקרים של הטרדה מינית במקום העבודה.
במרבית המקרים הללו בוחרים הנפגעות והנפגעים לפנות לממונים בארגון או לאחראית על מניעת הטרדה מינית, בתקווה שהם ישימו קץ להטרדה. במקרים רבים לנפגעות ולנפגעים אין עניין שהפוגע ייענש. כל רצונם הוא להפסיק את ההטרדה ולחזור לשגרת עבודה ולשגרת חיים.
במקרים אלה, תהליך צדק מאחה יכול לשמש מענה הולם. בהיותו גמיש הוא ניתן להתאמה לנסיבות הייחודיות של כל מקרה ומקרה, ולצרכים של כל המעורבים – הנפגע/ת, הפוגע/ת ומקום העבודה. לתוצאותיו עשויות להיות השלכות חיוביות במישור האישי, הבין-אישי, המקצועי והסביבתי.
משהתרחש אירוע מצער של הטרדה מינית במקום העבודה, תהליך צדק מאחה יכול לְפָנוֹת את העובדים – מחשבתית ורגשית – להתמקדות בעבודה, להגביר את יעילותם ואת ומחויבותם לאנשים ולמקום העבודה. ביכולתו להגביר את תחושת הבטחון האישי של העובדים ואת שביעות רצונם.
תהליך צדק מאחה כולל סדרת מפגשי הכנה אישיים המובילים למפגש משותף. המפגש מכנס את כל העובדים, שהשלכות ההטרדה המינית השפיעו עליהם, לשיח מונחה, ישיר ובלתי אמצעי.
המפגש, והשיח המתנהל במהלכו, מאפשרים לכל אחד מהמשתתפים לספר כיצד הגיע אירוע ההטרדה לידיעתו, וכיצד השליך על תפקודו המקצועי והאישי במקום העבודה ועל מערכות היחסים שלו עם עמיתיו, מנהליו ועם הכפופים לו.
השיח הישיר והמונחה מאפשר לכל המשתתפים להעלות את הצרכים שיצר אצלם אירוע הפגיעה, להבין את משמעות הפגיעה, ואת השלכותיה על הצדדים המעורבים ישירות, ועל עמיתיהם לעבודה.
על בסיס התובנות והצרכים שעלו במפגש, בונים המשתתפים ביחד דרך מוסכמת לתיקון הפגיעות ולאיחוי מערכות היחסים ביניהם. על ההסכם להיתפס על ידי כל המשתתפים כהוגן, צודק, ומקובל על כולם.
תהליכי צדק מאחה אינם תהליכים טיפוליים, והם אינם מהווים חלופה לטיפול. אלה הם תהליכים בין אישיים וקהילתיים, המבוססים על כיבוד פרטיותם של המשתתפים ועל שמירת סודיות. הם תורמים לשיקום סביבת עבודה בטוחה ומאפשרת, וליצירת תחושה שנעשה צדק. ההשתתפות בתהליכים אלה רצונית, מתוך בחירה חופשית לאורך כל הדרך.
תהליך צדק מאחה מתקיים בתאום מלא עם הממונה במקום העבודה, ובכפוף לנהלים המקובלים במקום.
נגישות