fbpx


"סיטואציות בין אישיות מכאיבות, התקשרויות הרסניות ומערכות יחסים סבוכות עומדות בבסיס הסימפטומים של רבים מהמטופלים הפונים לפסיכותרפיה. Menahem& Love (2013) מציעים כי האשמת האחר או ההאשמה העצמית אשר נלווים פעמים רבות לסיטואציות אלו הם שעומדים פעמים רבות בלב התהליך הטיפולי, ועיבודם מהווה גורם מרכזי להחלמה. לטענתם, ההתנגדות לסליחה נובעת פעמים רבות מהתחושה שסליחה משמעה מתן מחילה לפוגע ושהיא מחייבת התפייסות ממשית עמו. אלא שסליחה אמתית היא תהליך תוך נפשי בו האדם נוטש את ההאשמה/אשמה וממיר אותה בחמלה באופן שאינו מותנה בתגובת הפוגע. "

Forgiveness in psychotherapy: The key to healing. Menahem, Sam; Love, Melanie. Journal of Clinical Psychology, Vol 69(8), Aug 2013, 829-835

http://www.betipulnet.co.il/articles/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%9B%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97_%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_Menahem_Love/


לקריאת הפוסט המלא

נגישות