fbpx

כתבה חשובה של הטלוויזיה החברתית על תהליכי צדק מאחה, המבוססת במידה רבה על הפעילות של תכנית "בצדק" בתחום של צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית.
חשוב לציין כי בתהליכי צדק מאחה המתקיימים במסגרת תכנית "בצדק" לא מדובר על פשרה אלא על הכרה ולקיחת אחריות מצד הפוגע ובניית תכנית איחוי שמטרתה לתת מענה לצרכי הנפגע/ת. בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית הזכות לסלוח שמורה לצד הנפגע ואין בסליחה, אם מתרחשת, הקלת ראש בפגיעה ובהשלכותיה או הסרת אחריות מהפוגע.

הטלוויזיה החברתית | לא על העונש לבדולקריאת הפוסט המלא

נגישות