fbpx


במסגרת חודש הסליחות תכנית "בצדק" מבקשת להדגיש שסליחה אינה חלק מתהליך הצדק המאחה. סליחה אינה משנה את העבר, היא אינה מטרה ולא מתקיים שיח על האפשרות לסליחה.

כאשר כל אחד מאיתנו מתייחס לסליחה למה הוא מתכוון? האם סליחה מנקודת מבטה של הנפגעת? של הפוגע? היחסים ביניהם? הקהילה?

בתהליכי הצדק המאחה ההתייחסות…

Moreלקריאת הפוסט המלא

נגישות