fbpx

תכנית "בצדק" מברכת את המלצת וועדת ברלינר לעסוק ולקדם את השימוש בתהליכי הצדק המאחה.

לאחר למעלה מ-9 שנים , הניסיון מקצועי שלנו בעבודה עם נפגעות ועם פוגעים מוכיח שתהליכי צדק מאחה מאפשרים להרחיב את קשת המענים שניתן להציע לנפגעות/ים על צורכיהם ובהתאמה אישית של כל מקרה לגופו. התכנית פועלת ללא קשר להליך המשפטי , כחלופה לו, כהשלמה או לאחר סיומו.

להלן ההמלצה:

פיתוח הליכי צדק מאחה בעבירות מין: במישור המעשי – מינוי גוף שירכז פעולות לתיאום ולהפניית תיקים לצדק מאחה, אשר יהיה כתובת מעשית לצורך בירור התאמתו של הליך משפטי קונקרטי להליכים אלה, לפי תנאי היסוד שפורטו בהמלצה. גוף זה יעסיק אנשי מקצוע אשר יוכלו להעריך את היתכנותו של הליך צדק מאחה בתיק ולקשר בין אנשי המקצוע הרלוונטיים לעניין (בפרקליטות, בשירות המבחן, בסניגוריה וכיוצא בזה) כדי להבטיח מיצוי של פוטנציאל האיחוי באותו עניין.

במישור העקרוני – הוועדה ממליצה על מינוי מרכז ייעודי, במחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי), שתפקידו יהיה לעסוק בגיבוש ובהתוויית מדיניות בתחום פיתוח הצדק המאחה, לרכז ולקדם את השימוש בהליכים אלה, לרבות באמצעות פיתוח מגוון רחב יותר של אפשרויות לשימוש בכלי זה. במידת הצורך יקדם תיקוני חקיקה ככל שיידרשו.

מוצע להעלות את המודעות לנושא בקרב הגופים השונים ולכלול הכשרה בעניין לפרקליטים ולשופטים. נוסף על זה רצוי להעלות את המודעות אף בקרב נפגעי העבירה באתרי זכויות ובדפי המידע.לקריאת הפוסט המלא

נגישות